nizm.
,
nizm.
,
nizm.
,
nizprep.
English German French
seriesFolgealignée
stringProgressiontraînée
sequenceReihetissure
lineReihenfolgetissu
rowSeriesuite
runSuitesuccession
bankZugsérie
trainGewebeséquelle
concatenationArrayrangée
arraygamme
suitefile
filecollier
setchapelet
chainenfilade
varietyau long de
rangechaîne
successioncordon
cordonen bas
rankle long
downwardstout le long

nizm.
  1. serija, red; biseri, zrna i slično nanizani na nit; niska
  2. više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugog ili jedan za drugim


nizm.uređen skup elemenata podataka u jednoj ili više dimenzija: llista, tabela ili višedimenzionalno uređenje članova; vektor je jednodimenzionalni niz; matrica je dvodimenzionalni niz; višedimenzionalna polja se koriste za pamćenje tabela podataka, posebno u naučnim simulacijama i matematičkim izračunavanjima; podaci u polju se razlikuju na osnovu indeksa

nizm.skup srodnih podataka (kao što su brojevi, slova ili nizovi znakova) koji se pamti pod nekim imenom; podaci su obično iste vrste; svaki podatak u nizu predstavlja jedan element

nizprep.
  1. izražava kretanje od više tačke prema nižoj
  2. u odnosu na ono što znači reči u akuzativu