English French
pressedpressé

presovana.
  1. obrađen u presi
  2. izložen visokom pritisku

presseda.

presséa.pressée