English German
assaultAndrohung von Gewalt
threat of force

pretnja nasiljemf.zaštrašivanje (koga) upotrebom sile, pretnja silom