English German French
shatterzerquetschenfracasser
zerschmettern
zertrümmern

razmrskativ.(šta) direktnom upotrebom snage, udarcem razbiti na komade; zdrobiti, smrskati, smrviti