English German French
pressandrängencomprimer
thrustandringenimprimer
drängenpresser
drucken

tiskativ.(šta) potiskivati, gurati, terati; trpati, gurati što (u šta); utrpavati; cediti; (koga) žuljati, zadavati bol; (šta) prenositi otisak teksta ili slike na papir ili drugu podlogu u velikom broju primeraka; štampati; umnožavati rukopise i druge predloške; štampati; (šta) ukrašavati platno i tkaninu