English German French
runjagencourir
joglaufengaloper
racerennenjouer des flûtes
scampertricoter des jambes
rollicktrotter
sport
double-time
sprint

trčativ.
  1. kretati se trkom
  2. kretati se brzo, odbacujući se naizmenično nogama od tla tako da telo u kratkim razmacima lebdi u vazduhu
  3. prolaziti, teći, juriti (o vremenu i onome što se u vremenu događa)
  4. žuriti, obilaziti brzo, hitati, brzo prolaziti
  5. (za kim, za čim, za šta, oko koga, oko čega) truditi se, živo nastojati

runv.ran, run jogv.racev.scamperv.rollickv.sportv.double-timev.sprintv.

jagenv.laufenv.lief, ist gelaufen rennenv.rannte, ist gerannt 

courirv.galoperv.jouer des flûtesv.tricoter des jambesv.trotterv.